top of page
Spirala graficzna

Sakrament Chrztu Świętego

Udzielany jest w naszej parafii najczęściej raz w miesiącu, na Mszy św. chrzcielnej o godz.12.00 w niedzielę.

 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

§1213 Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.
§1257 Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by "odradzać z wody i z Ducha Świętego" wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami.

Wykaz dokumentów potrzebnych do Sakramentu Chrztu dziecka:

 

 • Zgoda na Sakrament Chrztu w Bazylice (dot. Rodziców spoza parafii Wiślica).

 • Odpis Aktu urodzenia dziecka.

 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka.

 • Dane personalne o rodzicach chrzestnych (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania).

 • Zaświadczenia wydane przez proboszcza rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
  (zgoda na pełnienie funkcji rodzica chrzestnego), oraz kartka od spowiedzi.***

   

Do kancelarii rodzice zgłaszają się z dokumentami najpóźniej w ostatnim tygodniu przed planowaną datą chrztu.

*** według Kodeksu Prawa Kanonicznego Rodzicem chrzestnym może być:

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

 2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

 3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

 5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

bottom of page